PRINCIP ČINNOSTI

Voda ve své přirozené podobě obsahuje množství prvků důležitých a nepostradatelných pro život. Některé z těchto nepostradatelných prvků však způsobují problémy především při tepelné úpravě vody, resp. při jejím využívání pro technologické účely. Největší problém způsobuje vápník a hořčík. Jejich kvantitativní přítomnost ve vodě se technicky označuje jako tvrdost vody. Struktura vápníku ve vodě způsobuje, že zařízení přicházející do styku s vápníkem jsou znehodnocována tvrdými nánosy – vodním kamenem.
Síla vrstvy vodního kamene úměrně roste s časem a množstvím vápníku přítomného ve vodě. Také ohřívání vody výrazně podporuje růst tvrdých nánosů vodního kamene. Ten způsobuje značné problémy v celém komplexu zařízení na ohřev vody a zároveň dochází k významných energetickým ztrátám. Tvorbě tvrdých vápenných nánosů je možné zabránit úpravou vody, tzv. změkčením, resp. úpravou struktury vápníku ve vodě.

V zásadě je možné takto upravovat vodu dvěma způsoby :
-    chemická úprava – k odstraňování vápníku jsou využívány chemické procesy
-    fyzikální úprava – pracuje na principu fyzikální přeměny, bez použití chemikálií.

Výhoda fyzikální úpravy zejména pitné vody je v tom, že není zatěžována chemickými látkami   a   nežádoucími   vedlejšími   produkty vyvolaných chemických procesů a že neodstraňuje z pitné vody žádné, pro život nezbytné, látky a prvky.
Tvorba nánosů v zařízeních přicházejících do styku s vodou je podmíněna přítomností solí ve vodě, hlavně obsahem hydrogénuhličitanu vápenatého Ca(HCO 3 ) 2 , resp. hořečnatého Mg(HCO 3 ) 2 ,  a  uhličitanu  vápenatého  CaCO 3 ,  resp.  hořečnatého  MgCO 3 .  Když  koncentrace těchto uhličitanů překročí hodnotu rozpustnosti ve vodě, dochází k vylučování v pevné formě na stěnách zařízení. Krystaly se pevně přichytí na stěnu a začíná proces tvorby tvrdého nánosu – inkrustací.
Při fyzikální úpravě vody zařízením ANTICALC ®  se využívá specifické magnetické pole. Společně s hydrodynamickými vlastnostmi vody se tvorbě krystalů a jejich ulpívání na pevném povrchu zařízení zabrání. Dostatečně silné a speciálně usměrněné magnetické pole způsobí rezonanční rozkmitání molekul, krystalická struktura se rozbije a vzniká kal uvedených solí. Velké krystaly  se  rozmělní  na  množství  malých  krystalů  (několik  setin  původního  rozměru)  se zaobleným povrchem, které nemají tendenci se usazovat a v případě potřeby je možné je lehce odfiltrovat.

Před úpravou
Krystaly CaCO3 v neupravené vodě (1500 x zvětšeno)


Po úpravě
Působením magnetického pole vzniká ve vodě z pevných krystalů vodního kamene jemný disperzní migrující kal, který nemá schopnost usazování a zpětného růstu. (1500 x zvětšeno)


Použitím  této  fyzikální  úpravny  nedochází  k odstranění  pevných  látek  z vody,  zůstávají  ve vodě zachované, což je velmi důležité pro lidský organismus, má-li se používat voda jako pitná.